Al Yamamah University

P.O. Box 45180 – Riyadh 11512

Saudi Arabia

Phone:    +966 595540109

Email:      yueng@yu.edu.sa

Location